SMĚREM K PÁTÉ DIMENZI Antonín Baudyš

27.12.2013 21:20

SMĚREM K PÁTÉ DIMENZI Antonín Baudyš

Za použití materiálů děkuji: 1/ Eckhard Tolle: nakladatelství Pragma 2/ George Kavassilas: Janu Svitákovi 3/ Gregg Braden: nakladatelství Metafora 4/ Knight-Jadczyk: www.matrix-2001.cz

 

Očekávání staré 2000 let

BIBLE, NOVÝ ZÁKON, ZJEVENÍ SV. JANA, KAP. 21 1. viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 2. viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3. slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 4. setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ 5. Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
 

Eckhard Tolle: NOVÁ ZEMĚ

Nebe ne jako prostor, ale vnitřní sféra vědomí. Nové nebe jako zrod nového vědomí lidstva. Nová země odraz nového vědomí ve fyzické sféře. Neodvozovat svoji existenci a identitu od neustálého proudu myšlenek, jak to děláme při „normálním“ stavu vědomí. Jaký svět asi můžeme vytvářet, když podlehneme iluzi oddělenosti, která pak řídí a ovládá naše myšlenky a činy?
 

Eckhard Tolle: NOVÁ ZEMĚ

Ego je odsouzeno k zániku. S ním i všechny instituce, které ho podporují. Čím pevnější organizace, tím rychlejší rozklad. Podobně jako Sovětský svaz. Nevzniká nová víra, nové náboženství. Naopak jsme svědky konce těchto institucí. Míra duchovnosti nesouvisí s tím, čemu věříme. Souvisí se stavem vědomí. To totiž daleko více ovlivňuje naše chování a naše vztahy. Změna vědomí byla doposud jen alternativou. Nyní se mění v nutnost. Stojíme před volbou: udělat vývojový skok anebo zaniknout.
 
Eckhard Tolle: NOVÁ ZEMĚ
Nestaneme se lepším člověkem tím, že se budeme o něco snažit. Staneme se lepšími tím, že si uvědomíme dobro ve svém nitru, které tam už dávno je. Ego nemůžeme přemoci. Nemůžeme s ním bojovat. Stejně jako nemůžeme bojovat s tmou. Jediné co musíme, je najít světlo vědomí. A tím světlem jsme my. I kámen se dovede postupně měnit. Uhlík se při vysokých teplotách a ohromném tlaku změnil v diamant. Suchozemským plazům narostly křídla a s nimi překonali gravitaci.
 

Drunvalo Mechizedek

American Demographics 1997: objevuje se nová kultura v USA a v Evropě, ke které může patřit až 25% populace. „Kultura, která si uvědomuje svůj vztah k bohu, rodině, dětem, duchu, Matce zemi, ke zdravému prostředí, cti, meditacím a životu na jiných planetách.“ Přibývá vědomostí: znalosti z let 5800 př. n.l. Až 1900 n.l. jsme zdvojnásobili během let 1900 až 1950. Ztrojnásobili mezi lety 1950 až 1970. Zčtyřnásobili 1970 až 1980 Život na naší planetě se zrychluje a směřuje k vyvrcholení v něčem novém a odlišném.
 
Drunvalo Mechizedek
Před 13 000 lety se odehrál pád atlantické civilizace. Tato událost ovlivňuje každý aspekt našeho současného života. Existovalo vysoké vědomí, které dalece přesahovalo vše, co si dovedeme představit. Z tohoto vysokého stavu jsme klesli a propadli se několika dimenzemi do stavu hustší existence, který nazýváme třetí dimenzí. Hlavní změna nastala ve způsobu dýchání, již se nedovedeme sytit pránou, musíme jíst kytičky a zvířátka, abychom přežili. Prána = hindské slovo pro životní energii univerza.
 
Drunvalo Mechizedek
Před 13 000 lety se odehrál pád atlantické civilizace. Tato událost ovlivňuje každý aspekt našeho současného života. Existovalo vysoké vědomí, které dalece přesahovalo vše, co si dovedeme představit. Z tohoto vysokého stavu jsme klesli a propadli se několika dimenzemi do stavu hustší existence, který nazýváme třetí dimenzí. Hlavní změna nastala ve způsobu dýchání, již se nedovedeme sytit pránou, musíme jíst kytičky a zvířátka, abychom přežili. Prána = hindské slovo pro životní energii univerza.
 

George Kavassilas

Od dětství byl unášen pozitivními i negativními entitami. Skrze únosy a naučené cestování prohlédl podstatnou část našeho vesmíru a říká:
Připravujeme se na vzestup
z dosavadní 3. do 5. dimenze
 
George Kavassilas
Říká: planeta je bytost, galaxie je bytost, vesmír je bytost. Vesmír má 13 dimenzí, je tím, čemu říkáme bůh.
I my jsme určitou částí vědomí neohraničené a nekonečné bytosti. Existujeme i za hranicemi naší současné pozemské inkarnace.
 

Možný scénář s tzv. 5. dimenzí

Vzestup celé planety a člověka z jednoho vývojového stadia do druhého. Nutný projev vývoje.
Přišli jsme zažít, poznat a pochopit vesmír. Ergo sebe a boha.
 

5. dimenze a naše božství

Představa, že jsme se oddělili od boha a do boha se zase vrátíme je zjednodušená do té míry, že není ani správná, ani reálná. Jsme odjakživa součástí toho, čemu říkáme bůh.
Nezrodili jsme se z ničeho. Vždy jsme existovali a vždy budeme existovat.
 

5. dimenze a vstup do vesmíru

13. dimenzí. Vstoupili jsme do tohoto vesmíru na úrovni 9. dimenze. Nehmotné tělo. Sestupovali jsme až sem, kde jsme nyní: 3. dimenze.
Nezrodili jsme se z ničeho. Vždy jsme existovali a vždy budeme existovat.
 

5. dimenze: nejnižší patro ráje

Dimenze 5-6-7: prostředí jakoby nižší patra ráje. Neoperují tam negativní entity, okamžitý přístup k vědění, harmonický prostor, žádné nemoci.
Země je obrazem – fraktálem – celého vesmíru. Všechny části u nás mají své zastoupení.
 

4. dimenze

4. dimenze je fyzicky nejrozsáhlejší. Téměř samostatný vesmír. Vyspělé technologie a bohatsví forem. 4.d nemusí automaticky znamenat lepší. Může jít o vyspělejší manipulaci.
Budoucnost se už stala. Vyšší já si sice naplánovalo scénář, ale musí jej projít.
 

5. dimenze a příroda

Domněnka : Vztah k planetě a k přírodě jako důležité kritérium pro přechod.
 

Časoprostorové brány

Planeta otevírá od konce října 2011 svá přechodová místa. Je jich dostatek. Charakteristickým znakem je jiný pocit. Velmi jiný pocit.
 

Zůstáváme na Zemi

Nečeká nás opouštění Země. Čeká nás vzestup do paralelní frekvenční hladiny Země, na které budeme chránění před geologickými procesy ve třetí dimenzi.
 

Blokování informací

Deformace médií a úroveň totální informační manipulace nemá původ zde na Zemi. Ilumináti jsou pouhé loutky. I oni jsou klamáni.
Informační filtry „temné mafie“ sahají k základnám na Měsíci, k základnám na Marsu, Orion a dále,
za hranice naší galaxie.
 

Negativní entity

Negativní entity jsou pouze našimi smluvními protihráči. Které potřebujeme pro náš vývoj. Proto jejich osud nebude tak temný, jak to může vypadat.
Proto nemá smysl hledat viníky a stavět se do role obětí. Jsme tu, abychom přijali naše stinné aspekty a umožnili, aby nad námi negace ztratily moc.
 

Scénář evakuace - únosu

Scénáře na eliminaci větší části populace (umělé nemoci, zemětřesení, války, úpravy počasí) nemají a neměli šanci na realizaci v globálním měřítku.
 

Rozhodnutí pod časovým tlakem

Neodevzdat svoji sílu znamená zůstávat ve středu svého srdce. Nenechat se vtáhnout do dramat někoho jiného či do falešných her.
 

UFO pozorování

Bytosti tzv. True Light se stáhli kompletně ze scény. Podobně jako když rodič důvěřuje schopnostem svého dítěte. Důvěra, že dítě situaci zvládne.
 

Tři scénáře pro lidstvo

1/ Projít bránami do páté dimenze. 2/ Neprojít bránami do páté dimenze. 3/ Nechat se evakuovat pryč.
Mimo scénář 1/ nesměřujeme k vyřešení problémů na planetě. A to ani s pomocí nových technologií.
 

Tajemství hustot

Laura Knight-Jadczyk a její channelingový zdroj RA www.cassiopaea.org Popis jednotlivých dimenzí. Dimenze = hustota
 

1. dimenze – základní popis

Nerosty a kovy. Spící vědomí. Hrubý materiál, na který působí vědomí. Sheldrake: morfická rezonance. Emoto: paměť vody. Homeopatické přenášení informace. Konečný cíl: najít způsob, jak sebe sama reprodukovat. Vědomí z budoucnosti si vytvoří své hmotné začátky v minulosti.
 

2. dimenze – základní popis

Příchod seberozmnožujících organismů. Vše, co samostatně biologicky roste až do fáze odklonu od svého druhu ve jménu rozvoje individuálních duševních a duchovních schopností. Biologický druh se zde učí jako takový, přizpůsobuje se okolním podmínkám, terénu, další floře, apod.
 

2. dimenze – nadduše druhu

Druhové nadduše jako hmotný protipól živočišného druhu. Hmotným projevem nadduše (oversoul) je DNA. Rozchod s Darwinovou teorií. Individuální zkušenosti se poprvé zapisují a tvoří duševní otisk, který se již nemusí přenášet na celý druh.
 

2. dimenze – přechod do 3.d.

Pro přechod do třetí dimenze jsou nejlépe vybavena zvířata. Následují stromy. Popř. vzácně nerost/místo. Přechod přichází skrze postupné uvědomování si sebe sama. Dávat a přijímat lásku je úkolem či cestou, jak se pro zvíře stát jednotlivcem.
 

3. dimenze – základní popis

Bytosti obdařené jistým stupněm individuálního vědomí a potencionalitou svobodné vůle. Reflexivní vědomí, odpovědnost za hledisko karmy. Trvale osamostatněná duše. Fyzické tělo, méně specificky adaptované. Verbální dorozumívání, učení se řeči.
 

3. dimenze – rozdíl oproti druhé

Křehčí tělo, horší telepatická komunikace, z toho větší izolace a větší nutnost vzájemné spolupráce. Ruský filozof Gurdijev: zvířata jako dvou mozkové bytosti (cítění a pohyb), lidé jako trojmozkové bytosti. (Cítění, pohyb a myšlení). Rudolf Steiner říká, že člověk má oproti zvířatům navíc princip Já.
 

4. dimenze – základní popis

Způsob existence mezi hmotným a éterickým. Místo harmonie se sebou sama, harmonie s druhými. Místo, kde jsou myšlenky druhých viditelné. Automatická harmonizace různých názorů. Místo soucitu a porozumění s žalem třetí dimenze.
 

4. dimenze – rozdíl oproti 2 a 3

Způsob existence mezi hmotným a éterickým. Jedinec ve 2. hustotě vnímá předměty díky jejich podobnosti. Jedinec ve 3. hustotě vnímá předměty díky jejich odlišnosti, a jedinec ve 4. hustotě vnímá předměty na základě jejích jednoty se všemi
 

4. dimenze – rozdíl oproti 2 a 3

“Dimenze” která je navíc umožňuje jedinci zobrazit vnějšek i vnitřek najednou. 4. dimenze jako prostor dostupný skrze magii, narkotika a UFO únosy.
 

5. dimenze – základní popis

Prostor, kde duše z 1. až 4. dimenze žijí mezi inkarnacemi. První nehmotný stav, do kterého je možno vstoupit v tomto životě. Popřípadě prostor pro duše, které se už neinkarnují.