Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (2. díl)

01.02.2017 19:24

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (2. díl)

2. díl seriálu: Rozhovor s knězem Iluminátů. Doposud vyšlo 7 dílů.

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

JAHVE A LUCIFER

Váš tvůrce, kdo byl nazýván „Jahve“ není „Bůh“, jak o něm referuje Bible – tedy rozhodně ne „Jediný pravý Bůh“. Je jedním z nižších Stvořitelů (jedním ze sub-sub-Logů), nikoliv Jedním Nekonečným Stvořitelem. Není ani Logem na galaktické úrovni, ale pouze planetárním Logem pro tuto konkrétní planetu, vysvětluje Skrytá ruka. Existují i jiní a vyšší „bohové“ než on. Přesto jsou nakonec všichni součástí Jednoho. A ať už vědomě či nevědomě, všichni vykonávají svou svobodnou vůli tvořit.

Náš stvořitel je ten, kterého označujeme jako Lucifer, „Nositel Světla“ a „Morning Star“. Náš tvůrce není „ďábel“, jak bylo označen v některých náboženských textech. Lucifer je to, co byste nazvali „skupinu duši“ nebo „komplexem sociální paměti“, který se vyvinul na úroveň šesté dimenze.

My (naše pokrevní rodiny) jsme se jakožto Skupinová duše či Souhrn společenského vědomí (Lucifer) dostali až na pokraj vzestupu do sedmé dimenze., Na této úrovni, než přijde Sklizeň, (21. 12. 2012), máme možnost z této úrovně postoupit buď ještě výše, anebo se vrátit a pomoci k vzestupu ostatním z nižších dimenzí – a to tím, že předáme potřebným, a těm, kteří ze svobodné vůle požádají o naši pomoc, patřičné vědomosti a moudrost. Nyní, když jsme se tedy rozhodli zůstat a našim galaktickým bratřím a sestrám pomoci – koneckonců jsme všichni Jedno – nám byl Radou starších, kteří ve své osmé dimenzi fungují jako strážci této Galaxie, uložen náročný úkol.

Jahve nepředal (jak bylo jeho právem z pozice planetárního Logu) svou Svobodnou vůli „poznat sebe sama“ těm, kteří se na jeho planetě inkarnovali, a proto zde došlo jen k velice pomalému vývoji. Při absenci svobodné vůle, nemůže existovat žádná polarita, a proto ani možnost volby. Jak je vylíčeno v knize Genesis, planeta byla ve své podstatě jako Ráj.  Jistě, byl to krásný Eden, ale bytosti zde inkarnující neměli žádnou motivaci k tomu vyvinout se za hranice třetí dimenze, a proto měli jen malou naději, že se kdy dostanou zpátky domů k Jednomu.

A tak vyslali na pomoc nás (Lucifera). Jakmile byl Radou starších udělen příkaz, „spadli“ jsme, neboli sestoupili zpátky na místo, ze kterého jsme se mohli díky tvrdé práci a soustředění znovu materializovat ve třetí dimenzi. Jahve s naším příchodem souhlasil. Ve skutečnosti to byl on, kdo požádal Radu o „katalyzátor“ změny, který by vstoupil do jeho tvorby.

Bez Polarity (vycházející ze Svobodné vůle) je tu jen Jednota Lásky a Světla a žádná jiná možnost není. Takže jsme se měli stát jakýmsi katalyzátorem změny, aby tady vznikla tato možnost volby. V zásadě jsme měli vytvořit polaritu. Jahve souhlasil, abychom obyvatelstvo na Zemi naučili Svobodné vůli a dali jim možnost volby už tím, že jim nabídneme, zda ji budou nebo nebudou chtít přijmout. Proto onen „Strom poznání Dobra a Zla“ – či, přesněji, Znalost Polarity Pozitivního a Negativního. Jahve vzal své obyvatele do nové zahrady a řekl jim, že si teď mohou dělat, co chtějí, kromě jedné jediné věci – čímž samozřejmě vyvolal jejich touhu učinit právě to, co jim zakázal. Proto možnost volby. My jsme zajistili urychlení tím, že jsme jim prozradili výhody, které Poznání skýtá, oni snědli ovoce ze Stromu poznání, a zbytek už znáte.

Jahve se domníval, že si jeho „Děti“ vyberou možnost i nadále ho poslouchat, a když zjistil, že to tak nebude, rozzlobil se. Sám se v Písmu popisuje jako Žárlivý Bůh, a když se ukázalo, že si jeho děti zvolili možnost přestat ho poslouchat a místo toho se řídí naší radou, vůbec se mu to nelíbilo. My už jsme se zavázali, že zde na Zemi strávíme určitý počet cyklů, abychom pomohli urychlit lidskou evoluci – a to zejména tím, že vám nabízíme negativní alternativy, tedy to, co nazýváte zlem.

ŽIVOT JE JEN HRA

Jednu věc si ovšem vyjasněme. Všechno tohle (fyzický život / inkarnace) je velice důmyslná a pečlivě připravená Hra, ve které si Jeden Nekonečný Stvořitel hraje na to, že zapomene, kým je, aby se to mohl časem postupně dovídat a nakonec si vzpomněl. V rámci této hry rovněž zakouší a poznává sám sebe jako Stvořitele. Sahá to až k nám, k těm nejmenším individualizovaným částečkám Všeho, co jest (Veškerenstva).

Mimo hrací plán a mezi životy (čas je v nulovém bodě / vesmír antihmotný) jsme jakožto inkarnované lidské bytosti všichni – my i vy jakožto duše – velice dobrými přáteli. Bratry a sestrami v Jednotě. Mezi životy se vždycky nasmějeme tomu, jaké role jsme museli ve hře ztvárnit, a těšíme se a radostně chystáme na další kapitoly, ve kterých budeme opět vystupovat.

Jste božské duše. Jste jiskry nebo semena Jediného Nekonečného Stvořitele. Jste život sám, který se snaží si vzpomenout a naučit se, kdo skutečně je. Přišli jsme sem, abychom vám pomohli tohoto dosáhnout.

Planeta dokončí svůj vzestup do čtvrté úrovně, vibrační úrovně lásky. Během tohoto vzestupu budou duše obývající tuto Zemi rozděleny do tří typů. Ty, které mají hlavně negativní polaritu, nás doprovodí na cestě negativní (neboli samo služné) sklizně.

Poté (my, Lucifer) stvoříme ve Čtvrté dimenzi novou Zemi založenou na negativní polaritě – orientovanou na službu vlastnímu já – a budeme si muset odpracovat svůj podíl na negativní karmě, jež byla způsobena veškerou negativitou na této planetě. Jakmile tento úkol splníme, budeme propuštěni a budeme moci opět zaujmout své místo strážců šesté dimenze a učitelů moudrosti skrz galaxií.

 

Ti, u kterých bude převládat polarita kladná (Láska a Světlo), se povznesou na krásnou novou Zemi ve Čtvrté dimenzi. Tam je začneme učit Lásce a Soucitu a jejich projevu. Bude se jednat o nádherný zlatý věk. Čtvrtá dimenze vaší duši umožní projevit své skutečné schopnosti, které jsou vaší unikátní částí Jednoho Nekonečného Stvořitele. Budete moci sami činit díla a zázraky podobné těm, o kterých hovořil muž zvaný Ježíš. Navíc dokážete i věci daleko velkolepější. Bude se jednat o velmi magickou dobu pro ty, kteří půjdou nahoru.

Naproti tomu zbývající lidi na Zemi, kterých bude většina, které bychom mohli nazvat „vlažnými“ – ti zažijí období nulového bodu času, kdy si budou připadat, že jsou jedním se Stvořitelem. To je povzbudí a připomene jim, kým doopravdy jsou, ale pak je opět zahalí závoj zapomnění a nevědomosti, a tito lidé budou přeneseni na jinou planetu ve třetí úrovni, jakousi repliku Země, aby tam pokračovali v práci sami na sobě a naučili se tomu, že život je o možnosti volby a o správných rozhodnutích.

Tito lidé zůstanou v karanténě, tedy v cyklu inkarnací do trojrozměrného hmotného světa, dokud nepřijde další Sklizeň. A během té doby budou muset prokázat, že se naučili být bytostmi pozitivními, zaměřenými na službu ostatním, nikoliv pouze na sebe samé.

My (Lucifer) musíme být do extrémní míry centralizovaní na sebe, abychom splnili své poslání a aby mohla nastat negativní Sklizeň.  Z toho důvodu tvrdě pracujeme, abychom se stali tak negativně polarizovanými, jak je to jen možné. Pokud se nám nepodaří dosáhnout dostatečně vysokého procenta negativity, skončíme s většinou „vlažných“, kteří budou muset projít dalším cyklem ve třetí dimenzi.

Dosažením negativní sklizně, stále ještě můžeme postoupit do čtvrté dimenze, ale bude se jednat o planetu s negativní polaritou. Nebude to hezké místo k životu. Ale jak už jsem se zmínil, my (naše skupinová duše) jsme si způsobili tolik špatné karmické energie za veškerou negativitu, kterou jsme způsobili na této planetě, že si ji musíme odpracovat. Prožijeme jeden cyklus na našem novém světě ve čtvrté dimenzi a pak budeme osvobozeni a budeme se moci znovu stát slavnou bytostí světla, kterou skutečně jsme. Potřebujeme negativní Sklizeň, abychom mohli tento svět vytvořit ve čtvrté dimenzi a vyčistili si naši karmickou energii.

Pochopte, že musíme být negativní.  Proto jsme na tuto planetu přišli. Je to náš slib, že vám poskytneme katalyzátor svobodné vůle a také možnost volby. Býti negativní je pro nás velmi těžké. Ne na fyzické úrovni (postavy, které hrajeme, si svoje role užívají, protože tak jsme byli naprogramováni) ale na úrovni spirituální. Nízké negativní vibrace jsme překonali už před věky. Jsme světlo a jsme láska. Je to pro nás nesmírně náročné, na duchovní úrovni, vytvořit všechnu tuto negativitu, ale děláme to, neboť vás milujeme. A nakonec je to i pro vaše nejvyšší dobro.

Pamatujte si, že zde všichni jen hrajeme jednu velkou hru, kde se rozhodneme zapomenout, kdo doopravdy jsme, abychom se mohli po upamatování znova nalézt a vědět, že jsme Jedno a že všechen život je součástí Jednoho.

Když si vzpomenete, kdo jste a budete si tím jistí až do hloubky vašeho nitra, uvědomíte si neviditelné spojení se Vším Co Existuje. Po tomto poznání bude z vašeho vděčného srdce proudit radost, díky a soucit s druhými. Když na sobě budete pracovat a poznáte svého tvůrce, který sídlí ve vás, bude pro vás služba druhým naprosto přirozená.

Redakční poznámka: Zvažte možnost, že scenário paralelních planet, může být spíše metafora než realita. Mnoho lidí, kteří teď na Zemi žijí, se cítí, jakoby jejich život byl samotné peklo. Přesto existují i ti, kteří se v úplně stejné realitě mají jako v nebi. Jak říká Skrytá Ruka, naše hluboko zakořeněné myšlenky a přesvědčení tvoří náš život.  Přílišné soustředění se na blížící se Sklizeň či Soudný den nám brání v tom otevřít se všemu, co můžeme prožít tady a teď v tomto neustále se rozvíjejícím úžasném posvátném okamžiku.

 

Pokračování: Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (3. díl) [1897x]

Zdroj: In5d.com