Bahaismus - moderní náboženství

04/10/2013 21:03

Bahaismus - moderní náboženství

 Bahaismus je nejmladší náboženská víra na světě. Její zakladatel Baha´u´llah žil v letech 1817 – 1892. Baahisty je považován za nejnovějšího zvěstovatele pravé víry, za následníka Abrahama, Mojžíše, Budhy, Zarathuštry, Krista i Mohameda. Baha´u´llah se narodil ve staré patricijské rodině v Persii. Vzhledem ke svému původu a vzdělání byl předurčen k ministerské kariéře, ale rozhodl se věnovat svou energii a píli lidumilskému poslání, které ho proslavilo jako „ochránce chudých“.

Zásadní zlom nastal v roce 1844, kdy se stal jedním ze zakladatelů hnutí, které zásadně změnilo jeho život. Tehdy oznámil mladík zvaný „Bab“ brzký příchod nového spasitele a snažil se lidi na to připravit. Byl za to ovšem pronásledován musulmanským klérem, byl uvězněn, bičován karabáčem a nakonec byl 9. července 1850 popraven na náměstí v Tabrízu. Na 20.000 jeho následovníků pak zahynulo během mnoha masakrů po celé Persii.

Jedním z těch, kteří ho podporovali byl i Baha´u´llah, po smrti Baba však sám zakusil mnoho utrpení, přišel o veškerý svůj majetek a byl rovněž vězněn a mučen v různých městech. Toto bylo zřejmě příčinou jeho poznání a základem jeho filosofie, která se později stala celosvětově rozšířenou vírou. Jedním z prvých šiřitelů bahaismu byl Baha´u´lláhův syn Abbas Effendi, který později obdržel přízvisko „Abdu´l-Baha“ (služebník Baha) a který byl rovněž vězněn. Na svobodu se dostal až v roce 1908. Pak začal podnikat mnoho cest do Evropy i Ameriky, kde šířil bahaistickou víru až do své smrti v roce 1921.

Základem bahaismu jsou tato pravidla:

·        sjednocení celého lidstva, všech ras a národností

·        celosvětový trvalý mír

·        každý musí sám hledat pravdu, nezávisle na jiných

·        jednotný základ všech náboženství, víra v jediného Boha

·        pravdivé náboženství musí být v souladu s rozumem a vědeckými poznatky, protože pravda je jen jedna

·        zbavení se všech předsudků

·        zajištění úplné rovnoprávnosti mužů a žen

·        odstranění extrémního bohatství i chudoby

·        zabezpečení všeobecného vzdělání

·        vytvoření celosvětové federace národů a celosvětového náboženství

·        jednotný celosvětový jazyk, jako druhý pro všechny (ideálním řešením je Esperanto)

·        mezinárodní soud, řešící národní spory

Důkazem toho, že ideály bahaismu oslovily mnoho lidé je to, že nyní je na celém světě přes 4 miliony vyznavačů víry Bahií, žijících ve 166 různých zemích, zejména v oblasti „třetího světa“. Bahaistické materiály jsou přeloženy a rozšiřovány v 750 jazykových mutacích. Celé Bahaistické společenství je celosvětově organizováno a bahaistické svatyně patří k nejkrásnějším náboženským objektům. Centrálou bahaistů je „Dům spravedlnosti“ v Haifě, který zabezpečuje administrativní a vzdělávací činnosti. Každoročně se koná velká bahaistická pouť do Haify, které se zúčastňují bahaisté z celého světa. Každý pátý rok se scházejí reprezentanti národních bahaistických asociací na kongresu v Haifě, aby vybrali vedení „Domu spravedlnosti“, zajišťující všechny mezinárodní záležitosti. Jejich spolupracovníky jsou tisíce dobrovolníků na celém světě. Bahaisté respektují jiná současná náboženství, věří však, že „zlatý věk“ lidstva nastane až po duchovním sjednocení celého lidstva.

 © Jan Pavlík